Pinstripe Linen Napkins (Set of 12)

$185.00
Napkins: Set of 12 Pinstripe linen napkins. Dimensions: 50 x 50cm SKU: 676-42

Enquire Now